Земеделие, горско стопанство и риболов

Основи на индустрията

Селското, горското и рибното стопанство има ролята да управлява нашите природни ресурси. Промишлеността включва стопански дейности, които се занимават с отглеждане на култури, отглеждане на животни, отглеждане и събиране на дървен материал, риболов. Тези дейности включват и услуги за подпомагане на производствените дейности, споменати по-горе. Услугите за подпомагане на селското стопанство са разнообразни, като сеене, памукопреработване, въздушно пръскане на култури, събиране, засяване, изкуствено осеменяване и услуги за събиране на плодове и зеленчуци.

Секторът на горското стопанство и дърводобива включва предприятия, които не само добиват дърва, но и отглеждат, поддържат и залесяват нашите гори по устойчив начин. Горите и техните ресурси (дървесината) имат потенциала да допринесат значително за интелигентната, нисковъглеродна икономика на бъдещето. Бъдещите възможности за заетост ще бъдат силно повлияни от растежа на използването на дървесни ресурси на местно и международно ниво. Този растеж обикновено се стимулира от ръководени от правителството програми, които се възползват от стойността на дървесината (като атрибутите за съхранение на възобновяеми и въглеродни емисии) и стимулират иновациите и инвестициите в горското стопанство и дървопреработвателната промишленост.

Възможности за работа

Следните отрасли на сектора предлагат възможности за заетост:

  • Селско стопанство
  • Услуги за подпомагане на земеделието, горското стопанство и риболовни аквакултури
  • Риболов, лов
  • Горско стопанство и дърводобив

Какви са вашите перспективи?

Въпреки че се очаква общата работна сила в селското стопанство да намалее като цяло поради автоматизацията, ще се засили ролята на парапрофесионалните и техническите длъжности, тъй като секторът използва повече науката и технологиите (AgriFood Skills Australia).  Индустрии