ЦПЛР-УО Васил Димитров, гр. Смолян

УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ „ВАСИЛ ДИМИТРОВ“ ГР.СМОЛЯН е образователна институция с богата традиция и светла история. Зародила се в края на 1983 година, предоставя  уют и подкрепа за личностно развитие за учениците, избрали да учат в училищата на гр.Смолян.

За създаването на облика на общежитието безспорно стоят и неговите ръководители. Изключителна заслуга има  основоположникът Драган Неделчев.Ученическо общежитие „Васил Димитров“, гр.Смолян е открито на 1 септември 1983 година като средношколски пансион.  Разположено  е в сградата на бившето общежитие на  Учителския институт. Сградата е построена през 1966 година, а част от обзавеждането е преотстъпено от Учителския институт „Дичо Петров“. Извършен е основен ремонт на вътрешния интериор на сградата. За създаването на облика на общежитието безспорно стоят и неговите ръководители. Първият директор е  Драган Неделчев.  Заместник директор е Стайко Базелков. Първите възпитатели в общежитието са Мима Татарлиева, Любка Георгиева, Недялка Пишинова, Вера Кузмова, Христина Янчева, Мария Фисинска, Росица Койчева, Валерия Петкова, Елена Килимова, Таня Лазарова, Кирил Караджов, Христо Стайков.

През първата учебна 1983-1984 година са настанени 300 ученика от СПТУ ДО, СПТУ ОХ и ИТ „К.Маркс“. През  1988 година е направен основен ремонт и обзавеждане на пансиона. От основаването на общежитието до наши дни тук са били настанени над 10000 ученици.

През 1986 година се поставя началото на библиотеката.
През 1985 година директор е Димитър
Фисински.
През учебната 1987/88 е възстановена длъжността заместник директор, на която е назначен Христо Кетипов.
Екипът от педагози се попълва с Добринка Петрова, Илия Илиев, Мария
Яръмова, Тодора Николова, Михаил Христозов, Павлина Марковска, Юлия Хаджиева.
През учебната 1988/89 директор е Христо
Кетипов.
С годините идват и промените: през  2008 година трите общежития УО „К.Маджаров“ в кв.Устово, пансион ДЮФА „Орфей“ в кв.Райково  и УО„Васил Димитров“, гр.Смолян се обединяват в една структура - Ученическо общежитие „Васил Димитров“ с две бази- в Смолян и в кв.Райково.

Професионализмът на педагогическия колектив, съчетан с мотивацията на учениците са стимул за бъдещото развитие на институцията  и нейния просперитет.

Общежитието е фактор за акумулиране и реализиране на образователни идеи и възпитателни цели, извор на творчество и нестандартно мислене, съчетано с актуалния импулс на времето.

Институцията е разположена в центъра на града, на удобно спрямо учебните заведения място.В цялата сграда е изградена система за безжичен интернет, както и видеонаблюдение. Общежитието  разполага с помещения за настаняване- стаи от хотелски тип, занимални, зала за занимания по интереси, компютърна зала  и богата с издания и материали библиотека.

Сервизните помещения са реновирани. Всички помещения са освежени. Столовата е реновирана и има ново предназначение- зала за занимания по интереси. Всички легла са подменени с нови. Направен е основен ремонт на котела и парното стопанство. Обновено е и дворното пространство.

МИСИЯ

Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности,- развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

В ЦПЛР – УО „В. Димитров” работим за висококачествен образователно-възпитателен процес, адекватно ориентиран към динамично променящия се съвременен свят, съобразен със стандартите на Европейския съюз и в духа на демократичните ценности.

Нашата цел е учениците да се изградят като личности.

ЦЕЛИ

Издигане престижа на ЦПЛР-УО чрез:

1.  Изграждане и утвърждаване уникален образ на общежитието

2.  Провеждане на политика за подкрепа и личностно развитие и израстване на младите хора;

3. Провеждане на качествена учебно-помощна и консултативна дейност чрез повишаване на мотивацията и квалификацията на възпитателите;

4.  Приобщаване на родителската общност за активно сътрудничество при решаването на проблеми;

5.  Подобряване условията на живот, обогатяване  и естетизиране на материално-техническата база;

ПРИОРИТЕТНИ   НАПРАВЛЕНИЯ

1. Подобряване на социално-битовите условия.

2.  Утвърждаване ролята  на Родителското настоятелство /РН/ в цялостната дейност на общежитието.

3.  Професионално развитие на педагогическия колектив.

4. Повишаване ефективността от образователно-възпитателната работа чрез използване на възможностите за подкрепа в електронна среда.

5. Утвърждаване на ученическото самоуправление  в организирания живот на ученическата общност .

6. Насочване професионалните умения на педагогическата колегия към дейности и мероприятия, свързани с утвърждаване името на общежитието като най-сигурно място за живеене, обучение и отдих на учениците от област Смолян.

Локация
Държава България
Град Смолян
Адрес ул. "Дичо Петров" №30 Телефон: 0876440981 Имейл: uo_sm@abv.bg

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
    Лош           Добър