Обединено училище "Васил Левски", с.Юруково, общ.Якоруда

В началото на всеки успех е ДОБРОТО УЧИЛИЩЕ! Тук, ако поискаш, можеш всичко... 

ИСТОРИЯ  НА УЧИЛИЩЕТО  
                Образователното дело в с. Юруково датира от 1927 г., но има сведения, че преди това по-будни родители са изпращали децата  си в съседното с. Дагоново, където е съществувало начално училище още от 1913 г.
               На 26.01.1943 г. е подписано разрешение от Министерството на просветата за построяване на училищна сграда между с.Юруково и с.Дагоново и с откриването й през 1948 г. двете училища се обединяват. Вероятно тогава Васил Левски става патрон на училището.
               През 1953 г. се разкрива V клас и с това се слага началото на настоящото основно училище до 1972 г., когато прогимназиалният курс е съкратен. Децата от с.Юруково са преместени в гр.Якоруда ( настанени в пансион ), а тези от с.Дагоново, включително и от началния курс, са преместени в гр.Белица.
               До 1983 г. училището остава начално – до ІІІ клас, а от 01.09.1983 г. отново се разкрива прогимназиален курс до VІІ клас за учениците от с.Юруково. Поради отдалечеността на училищната сграда и недостига на учебни стаи, през 1985 г. началният курс ( І-ІІІкл. ) е преместен и настанен в пригодения за това втори етаж на учебната сграда в центъра на селото, където е детската градина.
              Демократичните промени в обществено-икономическия живот на страната оказват влияние и върху училищния живот. След приемането на ЗНП (1991г.) , училището добива законовия си статут на основно и в него учат ученици от І до VІІІ клас включително . От 2000г. всички ученици учат в сградата в селото, като първите две години са на двусменен режим, а след това чрез преустройство на вътрешните помещения преминават на едносменен режим.
              През 2017г. със Заповед № РД14-148/09.06.2017г. на Министъра на образованието и науката училището е преобразувано в обединено, считано от 01.08.2017г.,но продължи да функционира като основно поради невъзможност за прием в първи гимназиален етап.
             Усилията на учителския колектив са насочени към пълен обхват на подлежащите на задължително обучение деца, задържане и осигуряване на пълноценно  образование, чрез издигане качеството на обучение и равнището на подготовка на учениците във всеки клас, по всеки предмет, на всеки ученик.
  Ученици: в момента /уч.2017/2018г./ се обучават 106 в І-VІІкл., разпределени в 4 паралелки от начален етап и 3 паралелки от прогимназиален етап. Има две групи за ЦДО в нач.етап.
Кадрови ресурс: директор – 1учители – 11 ( от които 9 са ст.учители, а 2 –учители); непедагогически персонал – 4; медицинска сестра – 1. От педагогическия персонал 3 са с ІІ ПКС и 3 с 5-то ПКС.         .
           В училището се организира богата и разнообразна извънкласна дейност с учениците: спортни дейности, тържества , изложби, литературно-музикални програми, екскурзии и походи. Наши ученици са печелили награди от участия в конкурси, както на общинско, така и на областно и национално ниво.
Постигнати са успехи в следните направления:

  • подобрено е качеството на образователния процес чрез използването на иновационни технологии, резултат от което е по-високият успех по много учебни предмети спрямо минали учебни години;
  • учениците участват успешно в конкурси, състезания и олимпиади и заемат призови места;значителни са постиженията в областта на музиката;
  • непрекъснато се обогатява и обновява материалната база въпреки недостатъчните финансови средства;функциониращ и непрекъснато актуализиран интерактивен училищен сайт, който осигурява допълнителни  възможности за взаимодействие и обмен на информация между учители, ученици и родители;
  • поради факта, че детската градина се намира в същата сграда, в която е и училището първокласниците безпроблемно се адаптират в училищна среда ; 
  • подобрена е рекламната дейност и взаимодействието с медиите – отразяват се изявите на училището и се популяризира дейността му; работи се за подобряване на взаимодействието с училищното настоятелство и родителската общественост, за да станат по- съпричастни към проблемите на училището и да оказват ефективно съдействие за решаването им.
  • Посрещане на учители и ученици от гр.Расинари /Румъния/ по проекта”Млади доброволци-мост между поколенията” към ACES и посещение на 3 учители и 5 ученика от уч-щето в Румъния

За повече информация виж ТУК.

Локация
Град с.Юруково
Адрес общ.Якоруда, e-mail: www.ou_yurukovo@abv.bg ; тел. 0893605305

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
    Лош           Добър