Какви са секторите, отраслите и сферите?

 

Работата влияе върху начина, по който мислите, избирате, развивате и променяте кариерата си. Трябва да разберете кариерният свят, преди да изберете работа.

 

За да го разберете, погледнете го по следните начини: сектори, индустрии и кариерни области.

 

Сектори

 

Kариерния свят може да бъде разделен на три сектора: държавен, частен и общ.

 

    • Държавният сектор извършва услуги чрез дейности, които не са създадени за търговска печалба. Той се финансира с пари, заделени от федералното правителство или от местни и държавни / териториални правителства.

    • Частният сектор има търговски характер. Частните предприятия от всички видове, предоставят стоки и услуги за печалба. Тези предприятия варират от малки, еднолични предприятия до големи компании. Всички австралийски индустрии са частни предприятия, с изключение на тези, които са част от правителството, като например отбраната.

    • Общественият сектор предоставя услуги, които не са обхванати от държавния сектор. Организациите от сектора на Общността са некомерсиални и обикновено се фокусират върху конкретни въпроси и потребности на общността. Много обществени организации са създадени като благотворителни организации.

 

Индустрии

 

Кариерният свят се състои от бизнес и социални предприятия, които работят заедно, като индустрии. Широк спектър от индустрии са ангажирани в предоставянето на стоки и услуги. Всяка индустрия се състои от групи предприятия от всякакъв мащаб, които извършват свързана с тях работа. Например, предприятията в селскостопанския отрасъл могат да се съсредоточат върху животновъдството, млечните продукти или градинарството. Има три нива на промишленост: първични, вторични и третични.

 

    • Първичната индустрия включва добиване или получаване на полезни природни ресурси - например горско стопанство, селско стопанство и добив.

    • Вторичната промишленост преработва ресурси и произвежда продукти - например автомобили и камиони, печатни материали и текстил.

    • Третичната индустрия продава, предлага продукти и предоставя услуги като транспорт и здравеопазване.

 

Някои индустрии съчетават тези три нива. Например селскостопанската индустрия включва предприятия, известни като агробизнеси, които съчетават първична (селскостопанска), вторична (производство, рафиниране) и третична (маркетинг, дистрибуция) индустрия.

 

Индустриите постоянно нарастват и намаляват. Тъй като промишлеността расте, те предлагат повече работни места, а когато отраслите намаляват и работните места намаляват. Растежът и спадът в промишлеността могат да засегнат регионалното население и заетостта. Например, откриването на минерални ресурси в даден регион може да доведе до растеж в минната индустрия. Това ще доведе до растеж на населението и заетостта в този регион.

 

Кариерни области

Кариерният свят включва различни групи професии. Те са известни, като кариерни области. Кариерните области са групи от свързани професии. 

 

Професиите се групират в кариерни области на няколко бази:

    • специфична индустрия или група индустрии

    • уменията, необходими за изпълнение на съответните задачи

    • необходимите знания, за да бъдат ефективни в тази област

    • нивото на професията, от началното ниво до висшето ръководство.

 

Границите между секторите, отраслите и сферите на кариерата не са ясни. Всички тези групи са взаимосвързани. Например, чиновниците са необходими във всяка индустрия и сектор.  Кариерни статии