Трудова медицина

Оценка на риска

Съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, оценката на риска е основното задължение на работодателя и е част от цялостната дейност за осигуряване на здраве и безопасност на работното място.

Виж тук

Безопасност и здраве

В глава XIII на Кодекса на труда и в Глава III на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) законодателят е регламентирал общите задължения на работодателя относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Виж тук

Първа помощ

Обучението по първа долекарска помощ на работното място е предназначено за работници и служители от производствени предприятия и фирми, учреждения и ведомства. Подходящо е също така за:отговорници по пожарна безопасност; длъжностни лица по здраве и безопасност при работа и лица, провеждащи инструктажи по пожарна безопасност.

Виж тук

Търговското дружество е създаденo през 2003г. и развива своята дейност като Служба по трудова медицина в целия обхват, регламентиран от Наредба №3 от 25 януари 2008 г за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

За нас

"СТС Инженеринг" разполага със собствен офис в гр. София, а част от екипа осигурява представителство в определени дни от седмицата в офиси, в градовете Кърджали, Велико Търново, Шумен, Асеновград.

Виж тук

Защо да работите с нас?

Утвърдили сме се като предпочитан и доверен партньор в областта си и вярваме в коректните и открити бизнес отношения. Успехът ни е свързан със задоволството на нашите клиенти и пратньори, а екипът ни е създаден от висококвалифицирани специалисти, познаващи безпогрешно процесите, към които има отношение.

Виж тук  Курсове