Миньорство

Основи на индустрията

Минната промишленост е отговорна за добива на минерали като въглища и руди, суров петрол и газове. Членовете му работят в мини, кариери или нефтени и газови кладенци или предоставят набор от основни услуги за поддръжка на минните процеси, включително сондажи. Добивна индустрия е значителна.

Възможности за работа

Следните сектори на минната индустрия предлагат възможности за заетост:

  • Въгледобив
  • Проучвателни и други услуги за поддръжка на минното дело
  • Добив на метални руди
  • Добив на неметални минерали
  • Добив на нефт и газ

Какви са вашите перспективи?  Индустрии