Финансови и застрахователни услуги

Основи на индустрията

Секторът на финансовите и застрахователните услуги се състои от организации от публичния сектор и от частния сектор, които участват в предоставянето им. Много от големите компании, работещи в тази индустрия, имат или международни офиси, или работят в тясно сътрудничество с чуждестранни компании.

Участниците от частния сектор в тази индустрия включват: банки и кредитни съюзи, доставчици на пенсионно осигуряване, доставчици на застраховки, инвестиционни мениджъри, борсови посредници и ценни книжа, различни други доставчици на финансови услуги.

Банките и кредитните съюзи създават и улесняват кредитирането, като действат като посредник между кредиторите и кредитополучателите, и чрез опериране на системата за трансфер на плащания.

Участниците в индустрията предоставят редица услуги, включително сделки с ценни книжа (акции), обмяна на валута, корпоративни финансови съвети и помощ, улесняване на търговското финансиране, услуги за управление на риска, управление на богатството и активите, както и съвети за финансово планиране. В публичния сектор централните банкови услуги и пруденциалният надзор играят ключова роля в тази индустрия.

Възможности за работа

  • Спомагателни финансови и застрахователни услуги
  • Финанси
  • Застрахователни и пенсионни фондове

Какви са вашите перспективи?  Индустрии