Услуги за електричество, газ, вода и отпадъци

Основи на индустрията

Индустрията за услуги за електроенергия, газ, вода и отпадъци е отговорна за предоставяне на основни услуги за пренос на енергия, вода и отпадъци. Стотици хиляди километри тръби, стълбове и кабели пренасят електричество, газ, питейна вода, отпадна вода и отпадъци. Например, има над 40 000 км преносни линии за пренос на електроенергия, които пренасят електричество от високо напрежение от генераторите до градовете. Секторът на електроснабдяването е отговорен за производството на електроенергия, както и за нейното предаване и разпределение. Той е отговорен и за организирането на продажбата на електроенергия чрез електроразпределителни системи, управлявани от други.

Услугите по водоснабдяване, канализация и отводняване са отговорни за съхранението, пречистването и разпределението на водата чрез система от помпени станции, водопроводи и водопроводи. Работят и с канализационни системи, дренажни системи и пречиствателни станции. Услугите за отпадъци обхващат събирането, транспортирането и обезвреждането на битови, търговски и промишлени твърди отпадъци, включително медицински и опасни отпадъци. Услугите по възстановяване на отпадъци и възстановяване на материали са отговорни за почистването и оползотворяването на обекти, които са били замърсени от материали като азбест и други токсични материали.

Възможности за работа

Следните сектори предлагат възможности за заетост:

  • Електроснабдяване
  • Газификация
  • Услуги по събиране, третиране и обезвреждане на отпадъци
  • Водоснабдяване и канализация

Какви са вашите перспективи?  Индустрии